Aktualności

Dziedzictwo Kulinarne Pogranicza Warmii i Mazur

 

 

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

Zapisy i informacje www.gokpurda.pl

WYDARZENIA

 

Trakt Biskupi

 

2 lipca 2016 r., Bałdy k/Butryn

Zapisy:

EKOSTART WARMIA I MAZURY 2016

 

 

 

Relacja

LAUREAT KONKURSU - WZOROWA GMINA

 

Zobacz film

BIP

STYPENDIA SZKOLNE

 

STYPENDIA SZKOLNE
- DOKUMENTY

Bezpłatne porady prawne

 

Mapa Gminy Purda

 

Informacja Przestrzenna

 

Serwis Internetowy Gminy Purda
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 13:25

Informacja
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.

(piątek) godz. 09:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

Proponowany porządek obrad:   
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.       
2.    Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).       
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.  
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Purda na 2016 r.   
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn. 
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  
7.    Zakończenie sesji.

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się w dniu sesji o godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Trękusek Drukuj
wtorek, 23 sierpnia 2016 09:13

16 sierpnia br. została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim a Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorzem Kierozalskim o udzielenie bezzwrotnej pomocy w kwocie 447 tys. zł na wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości prawie 2 km i sieci wodociągowej o długości ok. 300 m dla budynków na osiedlu mieszkaniowym po PGR w miejscowości Trękusek.
Termin wykonania prac przewidziano na połowę listopada tego roku.
Na realizację inwestycji został ogłoszony przetarg i w jego wyniku w dniu dzisiejszym został wyłoniony wykonawca, tj. firma Sanprod z Ostrołęki, która złożyła najtańszą ofertę w wysokości 567 tys. zł.

alt

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 08:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ze środków Funduszu Spójności alokowanych w krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski w konkursie mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich. W przypadku Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest to cały obszar MOF. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnym budynków mieszkaniowych, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad to składane projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

Informujemy również, że ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz aktualnościami nt. ogłaszanych konkursów można zapoznać się za pośrednictwem serwisu internetowego, poświęconego Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym: www.zit.olsztyn.eu.

 
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Drukuj
czwartek, 18 sierpnia 2016 07:57

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

o g ł a s z a

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 25 o powierzchni 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo o numerze KW OL1O/00135638/9, cena wywoławcza 8 000,00 zł

Na nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona jest w strefie III - „turystyczno - wypoczynkowej”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem.

Więcej…
 
Siłacze w Klewkach Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 13:37

 

 
Plener rzeźbiarski w Klewkach Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 13:26

 
Sołtys i mieszkańcy Kaborna zapraszają na "Festyn Rodzinny" Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 12:05

 
DOŻYNKI GMINNE W KLEWKACH - 28.08.2016 r. Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 11:55

 
UWAGA!!! Drukuj
środa, 17 sierpnia 2016 08:03

W związku z przeniesieniem siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie na posterunek Policji oraz trwającymi pracami związanymi z przełączeniem centrali telefonicznej, w sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 793300610.

 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (IGR-I.747.3.9.2016) Drukuj
piątek, 12 sierpnia 2016 14:49

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - "Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn (Mątki) z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn".

Załączniki:
Pobierz (IGR-I.747.3.9.2016.pdf)IGR-I.747.3.9.2016.pdf626 Kb
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań Drukuj
czwartek, 11 sierpnia 2016 10:22

Wójt Gminy Purda

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) informuje, że

o g ł a s z a

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w trybie rokowań

Przedmiotem rokowań są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 26 500,00 zł
  2. Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 10 000,00 zł
  3. Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  4. Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 9 500,00 zł
  5. Purda dz. nr 725/3 pow. 1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 13 000,00 zł

 

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 3 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 68

Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW